1. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво ВИА БРОКЕР АД, Скопје;