1. решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 2. решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година,
 3. решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 4. решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година
 5. решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење осигурително брокерски работи во 2019 година
 6. решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година
 7. решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за  вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 8. решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година
 9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер,
 10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурување,
 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување,
 12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето,
 13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи,
 14. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување на САВА осигурување а.д., Скопје,
 15. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д., Скопје
 16. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Насер Зенку,
 17. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Дејан Михајлов,
 18. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Зоран Нарашанов,