1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје;