1. Решение за давање согласност на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ на лицето Суат Инан за член на оргна на управување во друштвото,
  2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат во предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување,
  3. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Советот на експерти,
  4. Меморандум за соработка меѓу регулаторните институции на финансискиот пазар за одржување на финансиската стабилност,
  5. Одлука за  организирање на работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во период на траење на прогласена  вонредна состојба