1. Решение за издавање на дозвола за воведување на нова класа (класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување) во работењето на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп, Скопје; и
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статут (заради воведување на нова класа на осигурување класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување) на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп, Скопје.