1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управнен одбор во Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД, Скопје на лицето СЕЛАУДИН ИМАМИ.