• Прашања поврзани со тековното работење на Агенцијата за супервизија на осигурување.