1. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017 година,
 2. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2017 година,
 3. Извештајот на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2018 година,
 4. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Дарко Атанасовски,
 5. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Ирена Велкоска Спировска,
 6. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Маја Богдановска Стојановска,
 7. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Марија Томеска,
 8. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Херман Зип,
 9. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, на лицето Александар Андоновски,
 10. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување, а.д. Скопје на лицето Ило Ристовски,
 11. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување, а.д. Скопје, на лицето Мелита Гугуловска, и
 12. Информација за организирање на Конференција за осигурување во земјоделството