1. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2013 година;
  2. Решение за издавање на претходна согласност за измена на седиште и  Статут на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје;
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје;
  4. Решение со кое барањето за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за осигурување во основање РАМСИГ АД, Скопје, од страна на лицето Нуждет Рамадани СЕ ОДБИВА, барањето за добивање согласност за вршење на функцијата извршен член  на Одборот на директори во друштвото за осигурување во основање РАМСИГ АД, Скопје,од страна на лицето Веби Кодра СЕ ОДБИВА и барањето за добивање дозвола за вршење работи на осигурување на друштвото за осигурување во основање РАМСИГ АД, Скопје, поднесено од лицата – основачи Нуждет Рамадани, Редифе Рамадани, Урхан Рамадани и Хаидрун Хоенинг-Похл СЕ ОДБИВА.