1. Одлука за измена на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година бр.05-866/1 од 26.12.2019 година, донесен со Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година бр.02-863/8 од 26.12.2019,
  2. Барање за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Одборот на директори на Национална групација за осигурување АД Осигурителна Полиса А.Д Скопје на лицето Владимир Тошевски и донесување на заклучок за запирање на постапката заради повлекување на барањето од страна на странката,
  3. Одлука за дополна на Годишниот план за јавни набавки на АСО за 2020 година.