1. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  2. Решение за издавање на согласност за друштво за ревизија ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за 2021 година,
  3. Извештај во однос на спроведен испит за првиот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит за актуари – ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА,
  4. Решение за одземање лиценцата за застапник во осигурувањето на лицето Билјана Јанкуловска.