• Решение за давање на претходна согласност за измена и дополнување на Статутот на АД за осигурување САВА ТАБАК Скопје;
  • Одобрување на Предлог Деловникот за работа на Прекршочната Комисија на Агенцијата за супервизија на осигурување.