1. Записник од 7-та седница на СнЕ на АСО одржана на 26 март, 2024 година;
  2. Решение по барањето за давање согласност за друштво за ревизија на Акционерското Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје за 2024 година;
  3. Решение по барањето за давање согласност за друштво за ревизија на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2024 година;
  4. Решение по барањето за давање согласност за друштво за ревизија на Акционерското друштво за осигурување Акционерското Друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје за 2024 година;
  5. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за животно осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје.