1. Записник од 13-та седница на СнЕ на АСО одржана на 28  мај, 2024 година;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Кроациа осигурување АД-Друштво за осигурување на живот со донесување на Решение за изрекување дополнителни мерки кон Кроациа осигурување АД-Друштво за осигурување на живот,
  3. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2024 на КРОАЦИА ЖИВОТ АД Скопје и донесување решение за согласност,
  4. Информација за финансиската состојба, статистички и финансиски остварувања на друштвата за осигурување во периодот 1.1.-31.3.2024 година.