1. Записник од 12-та седница на СнЕ на АСО одржана на 3 мај, 2023 година;
  2. Одлука од спроведена вонтеренска супервизија на  Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје;
  3. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за  2023 година, заклучно со 31.03.2023 година;
  4. Информација за неизрекување на супервизорска мерка за Актива Осигурување;
  5. Информација за неизрекување на супервизорска мерка за Мое осигурување;
  6. Информација за неизрекување на супервизорска мерка за ОБД Енса Брокер;
  7. Информација за неизрекување на супервизорска мерка за Асуц Брокер АД;
  8. Информација за неизрекување на супервизорска мерка за Про-Инс АД Скопје;