1. Записник од триесета седница на СнЕ на АСО одржана на 26 декември, 2022 година;
  2. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето Аднан Емровски и донесување на решение,
  3. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар,
  4. Решение за утврдување на годишен надоместок на членовите на Комисијата за спроведување на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар,
  5. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2023 година,
  6. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на осигурително брокерски работи во 2023 година.