• Решение за согласност за измена на седиште и Статут  на  Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп, Скопје;
  • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва.