1. Записник од 16-та седница на СнЕ на АСО одржана на 30 мај, 2023 година;
 2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенција за супервизија на осигурување;
 3. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на ТРИГЛАВ ЖИВОТ на лицето Христина Џамбазовска и донесување на решение;
 4. Барање за добивање согласност за измена на статут на друштвото за осигурување ТРИГЛАВ ЖИВОТ и донесување на решение;
 5. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на ЕУРОЛИНК на лицето Цветко Делев и донесување на решение;
 6. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година поднесено од Акционерското друштво за осигурување ЕВРОИНС и донесување на решение;
 7. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година поднесено од АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје и донесување на решение;
 8. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Кристина Грежова;
 9. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Наташа Блажева;
 10. Решение за одземеање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Христијан Маџовски;
 11. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александра Танатарец;
 12. Решение за изменување на Решението за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2023 година;
 13. Решение за продолжување на стручниот испит за застапник на лицето Игор Илковски;
 14. Изештај по предметот ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ЕТИКА (Обука за актуари 2021-2023);
 15. Изештај по однос на спроведен стручен испит за актуар во рамки на обуката 2021-2023 година;
 16. Изештај по предметот ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА (Обука за актуари 2023-2025);