1. Записник од 5-та седница на СнЕ на АСО одржана на 27 февруари, 2024 година;
  2. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп на лицето Озрен Марјановиќ,
  3. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето Милан Антовски.