1.       Записник од 28-та седница на СнЕ на АСО одржана на 27 септември, 2023 година;

2.       Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ХАЛК осигурување АД Скопје за лицето Игор Доневски и донесување на решение за давање согласност;

3.       Одлука во однос на сторен прекршок од страна на Осигурително брокерското друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје;

4.       Измена на годишен план за теренска супервизија за 2023 година;

5.       Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците и

6.       Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на АСО за 2023 година.