1. Записник од дваесетиосма седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 24.11.2021 година во 11:30;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија на АД за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон АД за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон АД за осигурување ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје,
  5. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето Агрон Таири,
  6. Решение за определување на одговорно лице за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2022година,
  7. Решение за определување на одговорно лице за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2022година,
  8. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2022 година;
  9. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на осигурително брокерски работи во 2022 година;
  10. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за супервизија на осигурување.