• Правилник за начинот на наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва;
  • Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставки во Билансот на состојба;
  • Решение со кое се дава согласност за измена на Статут на АД за осигурување ВАРДАР, Скопје.