• Решение за согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје на лицето Горан Дамчески.