1.       Записник од 29-та седница на СнЕ на АСО одржана на 5 октомври, 2023 година;

2.       Барање за добивање дозвола за вршење работи на осигурување на Акционерското друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола и донесување решение.