• Решение со кое се дава согласност за измена на Статут и седиште на Национална групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје;
  • Решение со кое се дава дозвола за вршење осигурително брокерски работи на ОБД СУПЕР БРОКЕР;
  • Решение со кое се дава дозвола за вршење осигурително брокерски работи на ОБД АМГ ПРЕМИУМ.