1. План архивски знаци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година,
 2. Листа на документарен материјал со рокови за нивно чување на АСО за 2020 година,
 3. Листа на архивска граѓа од трајна вредноста на АСО за 2020 година,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Уника АД Скопје,
 5. Решение за  изрекување на дополнителни мерки во однос на неостранувањето на незаконитоста од страна на Акционерското друштво за осигурување Винер – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Никола Марковски
 7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Гордана Димова
 8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Даниела Наковска
 9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Елисавета Симјановска
 10. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Дарко Реџовски
 11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Сулејман Дервиши
 12. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Горан Ѓорѓиевски
 13. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето КАтерина Тофиловска;
 14. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Соња Ранчанова Димкоски;
 15. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Горан Наумовски.
 16. Решение за престанок за дозволата за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА БРОКЕР АД Скопје.
 17. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности,