1. Записникот од седма седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 22.3.2022 година во 12:00;
  2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година,
  3. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје за 2022 година,
  4. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија Мур Стивенс ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје,
  5. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво М БРОКЕР АД Скопје,
  6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Амдија Тофилоски,
  7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Мердија Имери,
  8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Стефан Петејчук,
  9. Решение за продолжување на стручниот испит за брокер на лицето Даниела Карастојанова,
  10. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје,
  11. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д., Скопје.