• Решение со кое се дава претходна согласност за измена и дополнување на Статут на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА –Скопје;
  • Решение со кое се дава согласност на ПОЗАВАРОВАЛНИЦА  САВА, а.д., со седиште на ул. Дунајска цеста бр. 56,п.п 2637, Љубљана, Република Словенија да стекне над 75% од акциите со право на управување во Акционерското друштво за осигурување  САВА ТАБАК АД Скопје;
  • Решение со кое се дава дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурителното брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје со седиште на ул.Народен Фронт бр. 29/32, Скопје;
  • Разгледување на Извештајот за пазарот на осигурување за прв квартал, 2011 година;
  • Разгледување на Информација за одржаната регионална Конференција во Охрид, во периодот од 30-31 мај, 2011 година.