1. Записник од осумнаесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 3.8.2022 година во 13:15;
  2. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата извршен член на Одбор на директори во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за лицето Дејан Михајлов и донесување на решение,
  3. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата извршен член на Одбор на директори во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за лицето Ило Ристовски и донесување на решение,
  4. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата извршен член на Одбор на директори во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за лицето Селин Шакарер и донесување на решение,
  5. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата извршен член на Одбор на директори во Друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје за лицето Елена Јакимовска Петровска и донесување на решение.