1. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон АД за осигурување Винер- Виена Иншуренс Груп Скопје,
 2. Одлука по однос на сторен прекршок од страна на ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје согласно Записник од спроведена вонтеренска супервизија,
 3. Одлука за изрекување на дополнителна мерка на супервизија кон Осигурително брокерско друштво АМГ Премиум,
 4. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Друштво за осигурување Сава АД Скопје,
 5. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
 6. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштвото за осигурување Граве осигурување АД Скопје,
 7. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР  АД Скопје,
 8. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво С.Т.М Брокер Плус АД Скопје,
 9. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво ЈДБ БРОКЕР  АД Скопје,
 10. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје,
 11. Упатство за вршење на проценка на ризик од перење пари и финасирање на тероризам и за управување со ризикот од перење пари и финасирање на тероризам за субјектите под надзор на Агенцијата за супервизија на осигурување,
 12. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизиски консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д Скопје за 2021 година и донесување на Решение,
 13. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје и донесување на Решение,
 14. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Николче Јанчевски заради раскинување на договорот за застапување со ДЗО ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје,
 15. Информација за потпишување на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија во Република Северна Македонија за периодот од 2021-2025 година.