1. Одлука за супервизрска мерка на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  2. Извештај за поднесени претставки до Агенцијата за супервизија на осигурување од страна на осигурениците, корисниците на осигурување и од трети оштетени лица за 4К, 2020 година и
  3. Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на средствата и извори на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2020 година,
  4. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување, заклучно со 31.12.2020 година.