1. Записник од девета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 28.4.2022 година во 12:00;
 2. Решение за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на СИЛК РОУД БАНКА АД Скопје,
 3. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за лицето Марија Томеска,
 4. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за лицето Маја Богдановска Стојановска,
 5. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за лицето Ирена Велкоска Спировска.
 6. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за лицето Херман Зип,
 7. Решение за давање согласност за измена на статут на АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
 8. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 9. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 10. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,
 11. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 12. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност,
 13. Донесување на Правилник за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите,
 14. Извештај по седмиот предмет АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА 2 – едукатор Ана Новосел,
 15. Извештај од интерна проверка на примена на меѓународниот стандард ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитетсо АСО.