1. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Кроациа осигурување АД – Друштво за осигурување на живот,
  2. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
  3. Решение за давање согласност Друштвото за ревизија КПМГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на САВА осигурување а.д. Скопје
  4. Годишен план за вработување на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година.