1. Записник од дваесет и првата седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 20.8.2021 година во 10:00;
  2. Измена на Годишниот план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година,
  3. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александар Христов,
  4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Фиданчо Лозанов