Решение за давање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ПРО-ИНС АД Скопје,

  1. Решение за одземање на лиценцата за застапник на лицето Тихомир Келемен;
  2. Извештај во однос на спроведен испит за вториот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит за актуари – ФИНАНСИСКА МАТЕМАТИКА подготвен од Комисијата за спроведување на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар;
  3. Извештај за поднесени претставки до АСО од страна на осигурениците, од корисниците на осигурување и од трети оштетени лица во периодот од 01.01.2021 – 30.06.2021 година,
  4. Спогодба за раскинување на договор по јавна набавка на образовни услуги за спроведување на обука и стручен испит потребен за работа како овластен актуар,
  5. Одлука за изменување на Наставната програма за полагање на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар донесена со Одлука бр. 02-794/4 од 22.12.2020 година на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  6. Одлука за изменување на критериумите за избор на едукатори за спроведување обука и стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар,
  7. Одлука за дополнување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година.