1. Записник од тринаесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 14.6.2022 година во 13:00,
  2. Годишен извештај за состојбата и движењето на осигурителниот пазар во 2021 година.