1. Записник од четиринаесетта седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 23.6.2022 година,
 2. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на УО во Друштвото за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ АД Скопје за лицето Ненад Стаменков и донесување на Решение за давање согласност,
 3. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на УО во АДОР МАКЕДОНИЈА – Скопје Виена Иншуренс Груп за лицето Татјана Димов и донесување на Решение за давање согласност,
 4. Барање за добивање согласност за измена на статут на Друштвото за осигурување ТРИГЛАВ осигурување АД Скопје и донесување на Решение за давање согласност,
 5. Барање за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на ОБД БД Брокер АД Дебар и донесување на Решение за давање дозвола,
 6. Барање за добивање согласност за измена на седиште на Друштвото за осигурување ВИНЕР– Виена Иншуренс Груп АД Скопје и донесување на Решение за давање согласност,
 7. Барање за добивање согласност за измена на статут на Друштвото за осигурување ВИНЕР– Виена Иншуренс Груп АД Скопје и донесување на Решение за давање согласност,
 8. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Националната групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје за 2022 година и донесување на Решение за давање согласнос,
 9. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Кирил Илиевски од страна на НЛБ Банка АД Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Кирил Илиевски,
 10. Донесување на Решение за изменување на Решението за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2022 година,
 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во АСO,
 12. Извештај за осмиот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит за актуари – ИНВЕСТИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА– едукатор Сашо Арсов,
 13. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерското друштво Аурон Брокер АД Струга,
 14. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво КОРАБ ИНС АД Скопје,
 15. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво Џокер Инс Брокер Гевгелија,
 16. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво ИН-Брокер АД Скопје,
 17. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Акционерско друштво за застапување во осигурување ФОРТИС ПРО Скопје,
 18. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје,
 19. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Сава Осигурување  АД Скопје,
 20. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво МЕГА БРОКЕР АД Скопје,
 21. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје,
 22. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително  брокерско друштво АЛФА БРОКЕР АД Куманово,
 23. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво КОРАБ ИНС АД Скопје,
 24. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Акционерско Осигурително Брокерско Друштво ЕУРО ЕКСПЕРТС Скопје,
 25. Одлука со предлог постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје.