1. Записник од 32-та седница на СнЕ на АСО одржана на 20 ноември, 2023 година;
  2. Измена на годишен план за спроведување на теренска супервизија за 2023 година;
  3. Барање за добивање дозвола за вршење работи на застапувaње во осигурување на ДЗО ПРВА ЗАСТАПНИЧКА АГЕНЦИЈА АД Скопје и донесување на решение;
  4. Методологија за начинот на спроведување на макропрудентната супервизија и начинот на спроведување на макропрудентните инструменти и мерки на осигурителниот сектор;
  5. Упатство за вршење на проценка на ризик од перење пари и финансирање тероризам за субјектите под надзор на Aгенцијата за супервизија на осигурување;
  6. Информација за финансиската состојба, статистички и финансиски остварувања на друштвата за осигурување, во периодот 1.1.-30.9.2023 година (3к2023).