Агенцијата  за супервизија на осигурување (АСО) и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (РСБС) денес  потпишаа меморандум за партнерство и соработка и заедничко дејствување.

 

Предмет на  заедничка соработка ќе биде реализација на активности за унапредување на финансиската писменост во областа на осигурувањето, реализација на активности за подобрување  на  безбедноста на сообраќајот на патиштата, активности за намалување на бројот на загинати и настрадани лица  во сообраќајни незгоди, едуцирање и финасиско знаење на ѓраѓаните за нивните права и обврски од осигурување во сообраќајот итн.

 

Претседателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата м-р Стојче Стаменковски изјави дека врз основа на денешниот меморандум за соработка  РСБСП  и АСО во наредниот период ќе реализираат бројни заеднички активности за зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата преку намалување на бројот на нерегистрирани возила во сообраќајот, активности за подигање на јавната свест за предностите и придобивките од осигурување на возилото, финансиско знаење  на учесниците во сообраќајот за  полисата за автоодговорност, пријавување на штета во случај на настанување на штетен настан, права и обврски од зелена карта, права и обврски за пополнување на европски записник и многу други активности.

 

Претседателот на советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето д-р Климе Попоски изјави дека и во досегашниот период АСО  и РСБСП остварувале високо ниво на соработка а потпишувањето на денешниот меморандум за соработка ќе значи чекор напред кон унапредување на соработката помеѓу двете тела,  континуирана  размена на искуства, совети и информации во врска со позитивните пракси кои се употребуваат и кои што можат да се применат, а се со единствена цел едукација и заштита на животот и здравјето на граѓаните и заштита на нивните права.