Агенцијата за супервизија на осигурување на 14 јули, 2017 година со Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен Факултет „Јустинијан Први“ склучи Меморандум за соработка. Со овој Меморандум за соработка двете страни ја уредуваат соработката во врска со размена на искуства, знаења, едукација, литература, финансиска едукација и усовршување на кадри од областите во кои двете страни имаат кадровски и други потенцијали и интереси. Меморандумот за соработка го регулира и начинот на изведување на практична настава за студентите во Агенцијата за супервизија на осигурување.