На 21 април 2010, Агенцијата за супервизија на осигурување на Македонија потпиша Меморандум за соработка со Агенцијата за супервизија на осигурвање на Црна Гора. Овој документ е во функција на зајакнување и продлабочување на соработката на двата регулаторни органи во областа на супервизија на осигурување. Меморандумот за соработка го потпишаа г. Климе Попоски, претседател на Советот на експерти на Агенцијата од Македонија и г. Владимир Каварич, претседател на Советот на Агенцијата од Црна Гора.

Се очекува преку размена на информации и податоци значително да се придонесе за понатамошен развој на осигурувањето, поголема транспарентност како на домашниот така и на странските пазари и ќе се придонесе кон поголема ефикасност на супервизорската функција.