Во периодот од 31 мај до 1 јуни, Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата во придружба на извршните членови беа во посета на Комисијата за финасиски пазар во Бугарија. Целта на оваа посета беше воспоставување и зајакнување на соработката меѓу двете регулаторни тела. Во насока на ова беше потпишан и Меморандум за соработка.

Меморандумот за соработка го потпишаа г. Климе Попоски, претседател на Советот и г. Петар Чобанов, претседател на Бугарското регулаторно тело.

Се очекува преку размена на информации и податоци значително да се придонесе за понатамошен развој на осигурувањето и поголема транспарентност на субјектите како на домашниот така и на странските пазари како и поголема ефикасност на супервизорската функција.