Склучување на договори за деловна соработка согласно класата 18