Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седницата одржана на ден 14 мај, 2018 година донесе Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје. Субјектот е запишан во Централниот регистар на Република Македонија со ЕМБС 5777291 и ЕДБ 4028003134322.