Агенцијата за супервизија на осигурување Ве известува дека стручниот испит за застапување во осигурување– теоретски дел ќе се одржи на ден 15.10.2018 година од 09:00 до 16:30 часот.

Стручниот испит за застапување во осигурување ќе се спроведува во испитниот центар на Правниот Факултет во Koмпјутерски Центар на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје.

https://goo.gl/maps/eMcWw3xD2hv – мапата со точна локација на објектот.

Ве потсетуваме дека согласно Решението за исполнување на услови за полагање стручен испит за застапување во осигурување, должни сте преку електронска пошта:berat.murati@aso.mk да го пријавите учеството на стручниот испит за застапник во осигурување, во рок од 5 дена од денот на добивање на известувањето. Исто така,  Ве известуваме дека е потребно  да бидете во просториите на Испитниот центар  најдоцна 30 минути пред почетокот на испитот и потребно со себе да носите документ за лична идентификација.