Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите кандидати кои го имаат положено стручниот испит на застапници во осигурување-теоретски дел на ден 15.10.2018 година,  дека стручниот испит за застапници во осигурување – практичен дел ќе се одржи на ден 29.10.2018 година од 11:30 до 16:00 часот.

Стручниот испит за застапник-практичен дел ќе се спроведува во испитниот центар вна Правниот Факултет во Koмпјутерски Центар на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје.

Во прилог е мапа со точна локација на објектот.

https://goo.gl/maps/6dpaEa4GKF92