Агенцијата за супервизија на осигурување ги информира сите заинтересирани лица дека со почеток од 3 ноември 2014 година, во времетраење од 2 (две) години, ќе организира обука за актуари по чие посетување и успешно полагање на испитите, кандидатите ќе може да се здобијат со Уверение за успешно положен Стручен испит потребно за добивање дозвола за работа како овластен актуар.

Обуката за актуари се состои од следните предмети:

1. Веројатност и статистика;
2. Финансиска математика;
3. Стохастичко моделирање;
4. Економија;
5. Модели на доживување;
6. Актуарска математика I;
7. Актуарска математика II;
8. Управување со инвестиции и средства;
9. Осигурување на живот;
10. Неживотно осигурување;
11. Социјално и пензиско осигурување;
12. Здравствено осигурување;
13. Сметководство во осигурувањето;
14. Регулатива од областа на осигурувањето;
15. Професионализам и eтика.

Секој учесник на обуката има право да го полага секој од испитите најмногу два пати, по што, доколку не го положи испитот, ќе го изгуби правото да ја продолжи Обуката. Предавањата ќе се одржуваат во текот на една недела по што следува испит по предметот најдоцна еден месец по завршувањето на предавањето од определениот предмет.
Сите заинтересирани кандидати, најдоцна до 15 септември 2014 година, можат да се пријават со поднесување пријава за посетување на обука и полагање на стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар во Агенцијата за супервизија на осигурување, на адресата: ул.„Васил Главинов” бр.12, ТЦЦ Плаза, кат 2, Скопје (во архива), секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.
Кон пријавата кандидатите треба да достават:
1. Доказ за завршено високо образование (во оригинал или заверено од нотар);
2. Доказ за платен надомест за учество на обуката и полагање на испитите;
3. Лична карта (пасош – за странски државјани) на увид.

Надоместокот за посетување на обуката и полагање на испитите (за сите 15 предмети задолжително) изнесува 120.000 (сто и дваесет илјади) денари.
Уплатницата за платен надоместок треба да ги содржи следните податоци:
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Oбука и полагање на стручен испит за актуар
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ:Агенција за супервизија на осигурувањето – Скопје;
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: Стопанска банка АД -Скопје;
СМЕТКА: 200002007041251

Доколку, според проценка на Агенцијата, не се пријават доволен број на кандидати за посета на обуката, Агенцијата нема да спроведе стручен испит.
Пријавата за посетување обука и полагање на стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар може да се подигне од Агенцијата за супервизија на осигурување или директно да се преземе од интернет страницата на Агенцијата www.aso.mk.
Пред поднесување на горенаведената пријава за посетување на обука и полагање на стручен испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар, контактирајте ги следните телефонски броеви: 02 3254-070 и 02 3254-066, за подетални информации во врска со истата.
Повеќе информации за спроведувањето на Стручниот испит и добивањето дозвола за работа како овластен актуар може да најдете на интернет страницата на Агенцијата (www.aso.mk > Регулатива > Подзаконски акти) во следните Правилници:
– Правилник за начинот на спроведување на стручниот испит за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (Сл.весник на Р. М. 119/2011),
– Правилник за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (Сл.весник на Р.М. 119/2011).

Агенција за супервизија на осигурување