Misioni i

Agjencisë

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve është institucion i pavarur rregullator me kompetenca dhe përgjegjësi për të rregulluar funksionimin ligjor dhe efikas të tregut të sigurimit, për të mbrojtur konsumatorët dhe të ruajë stabilitetin dhe transparencën në fushën e sigurimeve.

Këtë synim Agjencia do të arrijë duke krijuar një sektor modern dhe efikas të sigurimeve, i cili do të ofrojë shërbime të cilësisë së lartë të sigurimeve dhe do të japë një kontibut të rëndësishëm në zhvillimn e mëtejshëm të sektorit financiar në vend.

Discussing chart
Finance