1. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Bllazhe Uzheski,
  2. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime Elena Taleska,
  3. Vendim mbi shumën e normës maksimale të interesit gjatë përllogaritjes së provigjonit matematik,
  4. Raport për auditimin e zhvilluar për mbajtjen e provimit profesional për broker të sigurimeve (sezoni shtator-dhjetor, viti 2019),
  5. Raport për auditimin e zhvilluar për mbajtjen e provimit profesional për përfaqësues të sigurimeve (sezoni shtator-dhjetor, viti 2019),
  6. Tarifa për ndryshimin e Listës së Tarifës për përmbajtjen dhe vlerën  e kompensimeve dhe tatimeve që i paguhen Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe afatet e pagesës,