1. U miratua Procesverbali i seancës së 18-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 8.7.2021,
 2. Vendim për plotësimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021,
 3. Ndryshimi i planit vjetor për mbikëqyrjen e sigurimeve,
 4. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë e Përfaqësimit në Sigurime REA INSHURENS GRUP SHA Shkup,
 5. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë e Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup,
 6. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë e Sigurimeve Triglav Osiguruvanje Jetë SHA Shkup,
 7. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime EURO EKSPERTS SHA Shkup,
 8. Vendim për shqiptimin e masës mbikëqyrëse për Shoqërinë e Sigurimeve Viner – Viena Inshurens Grup SHA Shkup,
 9. Kërkesë për marrjen e pëlqimit të Shoqërisë të Auditimit GRANT TORTON SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë të Sigurimeve UNIKA LAJF SHA, Shkup për vitin 2021 dhe miratimi i Aktvendimit,
 10. Kërkesë për marrjen e pëlqimit të Shoqërisë të Auditimit Diloit SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të KROACIA OSIGURUVANJE  SHA Shoqëri e Sigurimeve të Jetës, Shkup për vitin 2021 dhe miratimi i Aktvendimit,
 11. Informacion për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, përfshirë edhe datën 30 qershor 2021,
 12. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve Makedonija Osiguruvanje SHA Shkup,
 13. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Përfaqësimit në Sigurimeve LAJON INS SHA Shkup,
 14. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve Triglav Osiguruvanje SHA Shkup,
 15. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime SUPER BROKER SHA Shkup,
 16. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime SMART MANI SOLUTIONS SHA Shkup,
 17. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve Unika SHA Shkup,
 18. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup,
 19. Shqyrtimi i Informacionit në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup, dhe
 20. Informacionit në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime Euromak Broker AD Shkup.
 21. Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site për Shoqërinë e Sigurimeve Viner-Lajf – Viena Inshurens Grup SHA Shkup